Polityka prywatności

W celu wykonania obowiązków prawnych przewidzianych przez przepisy prawa, pragniemy poinformować Państwa o następujących kwestiach.
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BIG Property Sp. z o.o. .
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@bigproperty.pl lub też za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Uphagena 27, 80 – 237 Gdańsk.
 3. Przetwarzamy Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dane adresowe (ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto), nazwa przedsiębiorstwa, NIP, dane adresowe przedsiębiorstwa.
 4. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: – zawarcia i wykonania łączącej nas z Państwem umowy – art. 6 ust. 1 b RODO; – wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (wystawianie i przechowywanie faktur i innych dokumentów księgowych) – art. 6 ust. 1 c RODO; – dochodzenia roszczeń i marketingu bezpośredniego naszych usług
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez czas trwania umowy a następnie nie dłużej niż przez okres czasu po którym przedawniają się roszczenia wynikające w umowy lub też okres czasu przez jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane (np. przepisy prawa podatkowego w stosunku do dokumentacji księgowej).
 6. Państwa dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Z uwagi na fakt przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  – uprawnienie do żądania wglądu do Państwa danych osobowych;
  – uprawnienie do żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
  – uprawnienie do żądania usunięcia Państwa danych osobowych;
  – uprawnienie do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
  – uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;
  – uprawnienie do przenoszenia Państwa danych osobowych;
  – uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.